Integritetspolicy

1. DEFINITIONER

Allmänna Villkor” – avser de allmänna villkor som stadgas häri.

Avtal”  avser det avtal där Kunden beställt en Tjänst.

Lüning” – avser Lüning Näringsklinik i Malmö AB med organisationsnummer 556954-3829. 

Tjänst” – avser den eller de medicinska tjänst/tjänsterna som beställts av Kunden och som är definierad i Avtalet.

Kund” – avser den fysiska eller juridiska person som har köpt en eller fler medicinska tjänst/tjänster av Lüning.

Patient” – avser en fysisk person som tar emot den/de köpta medicinska tjänsten/tjänsterna.

 

2. TILLÄMPLIGHET

2.1 Dessa Allmänna Villkor gäller mellan Lüning och Patienten vid varje beställning av Tjänst.

2.2 Dessa Allmänna Villkor måste godkännas av Patienten innan Tjänsten kan utföras. Lüning kommer inte utföra Tjänsten om Patienten inte godkänner dessa Allmänna Villkor.

3. LÜNINGS ÅTAGANDE OCH ANSVAR

3.1 Lüning ska utföra Tjänsten på ett professionellt och yrkesmässigt korrekt och etiskt sätt.

4. BOKNING AV TID SAMT AVBESTÄLLNING AV TID

4.1 Patienten bokar tid för utförande av Tjänsten i samråd med Lüning. Även Kunden kan, för Patientens räkning, boka tid för utförande av Tjänsten.

4.2 Kunden och/eller Patienten kan avboka inbokad tid fram till och med 48 timmar innan dess att Tjänsten ska utföras. Om avbokning sker mindre än 48 timmar innan bokad tid förbehåller Lüning sig rätten att debitera Kunden eller Patienten fullt priset av besökskostnaden. Om ny tid bokas i samband med uteblivet besök, debiteras Kunden eller Patienten halva priset av besökskostnaden.

4.3 Om en Patient inte infinner sig till en bokad tid, debiteras fullt pris av besökskostnaden.

5. PRISER OCH BETALNING

5.1 Priset för Tjänsten följer av Avtalet. Om Avtalet saknar uppgift om pris följer priset av den prislista som finns på Lünings hemsida som även innehåller information om besökskostnaden.

5.2 Angivna priser är ett totalpris för Tjänsten och tillkommande kostnader ska avtalas separat för att få tas ut från Kunden eller Patienten.

5.3 Priset för Lünings tjänster är angivna inklusive 25% moms.

5.5 Om inte annat anges i Avtalet faktureras Kunden efter att Tjänsten utförts.

6. PERSONUPPGIFTER

6.1 Lüning behandlar Patientens personuppgifter i enlighet med Lünings integritetspolicy.

6.2 Patienternas avpersonifierade data kan komma att överföras till andra bolag inom Lünings koncern där all överföring kommer ske i enlighet med tillämplig lagstiftning.

6.3 Genom godkännande av dessa allmänna villkor bekräftar patienten att patienten är införstådd med att utförandet av tjänsten kan innebära att Lüning kan komma att använda de hälsouppgifter som framkommer av tjänsten i forsknings- och utvecklingssyfte. För närmare detaljer gällande Lünings behandling av personuppgifter, se Lünings integritetspolicy på Lünings hemsida.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

7.1 Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Lünings varumärke, firma samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Lüning, såsom men inte begränsat till dessa Allmänna Villkor, tillhör Lüning (eller i förekommande fall Lünings licensgivare) med ensamrätt. Lüning förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Lünings material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Allmänna Villkor eller Lünings instruktioner från tid till annan är förbjuden. Patienten bekräftar och accepterar att otillåten användning av Lünings immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot dessa Allmänna Villkor, vara brottsligt. Lüning förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Lünings immateriella rättigheter.

8. SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

8.1 Om Kunden och/eller Patienten inte är nöjd med utförandet av Tjänsten, ska Kunden kontakta Lüning på info@luningnaringsklinik.se.

9. SEKRETESS

9.1 Lüning, Patienten samt Kunden förbinder sig att under tiden för Beställnings giltighet och efter dess utgångstid inte avslöja konfidentiell information till obehörig tredje part. Med konfidentiell information menas i detta fall varje upplysning som kan anses vara känslig för Lüning eller Patienten.

9.2 Lüning förbinder sig att behandla känsliga person- och sekretessuppgifter som patientjournal, patientdata och patientinformation på sådant sätt som det förväntas av en funktionsmedicinsk verksamhet. 

9.3 Lüning förbinder sig också att se till att känsliga person- och sekretessuppgifter endast får delges sådana personer som behöver uppgifterna för genomförande av Tjänsten och att Lüning ska följa vid var lagar, regler och förordningar som gäller vid hantering av känsliga personuppgifter och konfidentiell information.

10. AVTALSTID

10.1 Dessa Allmänna Villkor gäller den avtalsperiod som följer av Avtalet och alltid från och med Patientens godkännande och fram till dess att Tjänsten utförts åt Patienten.

11. FORTSATT GILITIGHET

11.1 Om dessa Allmänna Villkor upphör att gälla mellan Lüning och Patienten, ska klausul 7 fortsätta att gälla på obestämd tid.

12. FORCE MAJEURE

12.1 Lüning är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Beställningen och dessa Allmänna Villkor, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Lünings kontroll och som Lüning inte kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Beställningens och dessa Allmänna Villkors ingående, t.ex. krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, stridsåtgärder i arbetslivet, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen eller därmed jämställd omständighet.

12.2 Om Lüning önskar åberopa en omständighet i föregående stycke, ska Lüning omedelbart underrätta Patienten och/eller Kunden när det finns risk att förpliktelsen inte kan infrias eller blir fördröjd.

13. ÖVERLÅTELSE

13.1 Lüning har rätt att utan Patientens samtycke helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till ett annat bolag inom Lünings koncern.

14. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

14.1 Skulle någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor eller tillämpningen därav vara ogiltig, ska detta inte innebära att de Allmänna Villkoren eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Lüning justera de Allmänna Villkoren eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt de Allmänna Villkorens andemening.

16. TVIST

16.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor.

16.2 Tvist i anledning av dessa Allmänna Villkor ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan Lüning och Patienten eller Kunden.

16.3 Om tvist inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras i svensk domstol med Malmös tingsrätt som första instans.